Oznam MŠ

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy navštevujúcich a novoprijatých detí v školskom roku 2020/2021 začína 02. 09. 2020 (t. j. streda). Schádzanie detí je v čase od 630 do 800 hod.

Treba si priniesť:

- pyžamo,

- prezúvky - nie nasúvačky, nesmú mať tmavú podrážku (klasické papučky),

- hrebeň s otvorom na zavesenie,

- nepremokavé prestieradlo s gumovým úchytom na ležadlo pre prípad znečistenia,

- náhradné veci do skrinky (tepláky do gumy, tričko, spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, pršiplásť),

- umelohmotný pohár na pitný režim.

Všetko podpísané na viditeľnom mieste, kvôli zámene medzi deťmi.

  • finančný príspevok na mydlo, toaletný papier a hygienické vreckovky vo výške 10,- €

Prosíme rodičov, aby požiadavku MŠ na podpisovanie všetkých osobných vecí svojich detí rešpektovali, aby nedochádzalo k zámene alebo odcudzeniu, a tým sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam. Za straty osobných vecí detí (aj hračiek vložených do skriniek, prípadne v triede) materská škola nezodpovedá.

Rodičovský poplatok na čiastočnú úhradu nákladov a stravné sa bude uhrádzať bezhotovostne, podľa pokynov na nástenke a taktiež zverejnených na www stránke školy.

Vzhľadom na trvanie pandémie ochorenia COVID - 19 žiadame zákonných zástupcov detí, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Pri nástupe dieťaťa do materskej školy rodič predloží čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karantérnne opatrenie (viď príloha). Rešpektujte pravidlá a nenoste hračky a iný materiál z domáceho prostredia do materskej školy. V prípade, že u vášho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte učiteľku a riaditeľa/zástupkyňu školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušný regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


Prosíme rodičov, aby požiadavku MŠ na podpisovanie všetkých  osobných vecí svojich detí rešpektovali, aby nedochádzalo k zámene alebo odcudzeniu, a tým sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam. Za straty osobných vecí  detí materská škola nezodpovedá.

 

Zoznamy detí podľa jednotlivých tried budú vyvesené na nástenke v šatni.

Telefónne číslo pre materskú školu: 0917 565 654

Za porozumenie ďakujeme.