Poplatok za školský klub detí

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku 5,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.

Platbu je možné realizovať iba poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo 3360689159, kód banky 0200. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:

a) za obdobie september až december 2019 v príslušnom kalendárnom roku,

b) za obdobie január až jún 2020 v nasledujúcom kalendárnom roku.

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno, priezvisko a triedu žiaka, do kolónky variabilný symbol uviesť mesiac a rok, za ktorý bola platba realizovaná /napr. platba za september 2019 bude v kolónke variabilný symbol označená 092019/.