ZÁPIS detí do 1. ročníka

ZŠ s MŠ, RADOĽA 326

pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

 

ZÁPIS detí do 1. ročníka


                                                 08. apríla 2019    od 14:00 do 18:00 hod

                                                 09. apríla 2019    od 14:00 do 18:00 hod


Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2013
a deti s odloženou školskou dochádzkou


 

Na zápis je potrebné priniesť:

 • preukaz totožnosti zákonných zástupcov
 • súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa
 • rodný list dieťaťa
 • financie na sadu zošitov (cca do 13,- eur)

 

Zameranie školy:

 • celodenný výchovný systém v rekonštruovanej  škole
 • využívanie inovačných prvkov vo výučbe: projektové, skupinové a problémové vyučovanie, tvorivo – humanistický systém výchovy
 • vyučovanie v počítačových, jazykových a multimediálnych učebniach pomocou zaujímavých výučbových programov s využitím internetu

 

Ponúkame:

výchovu i vzdelávanie v Škole ako má byť, vždy s úsmevom... a tiež  s:

 • možnosťou navštevovať zmodernizovanú školu rodinného typu v peknom prírodnom prostredí s kvalifikovaným tímom                           
 • individuálnym  prístupom ku každému žiakovi
 • rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov( ANJ,NEJ, RUJ )
 • zaradením  regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu
 • možnosťou individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi pedagogickými psychologickými potrebami (špeciálny školský pedagóg, asistent učiteľa)
 • praktickým využitím prvkov dopravnej výchovy
 • modernými informačnými technológiami – počítačové, jazykové a multimediálne učebne
 • možnosťou zapojiť sa do tvorby školského časopisu Radoľníček
 • zaradením do školského klubu detí so zaujímavou činnosťou
 • možnosťou celoročného využitia vonkajšieho športoviska
 • účasťou na plaveckom základnom a zdokonaľovacom kurze
 • lyžiarskom výcvikovom kurze
 • pobytom v  relaxačnej a oddychovej ekozóne v areáli školy
 • zapájaním sa do rôznych zaujímavých ročníkových projektov
 • možnosťou práce v záujmových útvaroch, v tvorivých dielňach a v modernej školskej knižnici s pripojením na internet
 • využitím pitného, mliečneho, ovocného programu a stravovania v školskej jedálni
 • podporou žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia      

              


Sme Škola ako má byť,  vychovávame vždy s Úsmevom
Našim cieľom sú šťastné deti a spokojní rodičia